โครงการที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์ป่าไม้

parmai

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างยิ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ ซึ่งในอดีตนั้น ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปทั่วทุกพื้นที่ แต่ในสภาพปัจจุบันเกิดการบุกรุกป่า โดยมีพวกที่ชอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ทำให้ป่าไม้เกิดสภาพที่ทรุดโซม อากาศที่เคยสดชื่น แจ่มใส ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทุกคนในประเทศ ได้รับผลประโยชน์จากป่าไม้ในการดำเนินชีวิต จึงได้มีโครงการต่างๆมากมาย เพื่อให้มีการดูแลรักษาอนุรักษ์พื้นป่าในประเทศ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยุ่งยืนอีกครั้งหนึ่ง โครงการเขตอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า เป็นโครงการที่ดี โดยมีกรมป่าไม้คอยดูแล ร่วมกับคนในชุมชม เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ ทำหน้าที่ดูแลป่าและสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ให้ใครมาบุกรุก ตัดต้นไม้ หรือ แอบมาลักลอบจับสัตว์ไปขาย การที่มีป่าไม้น้อย ไม่เพียงแต่ส่งผลให้มนุษย์เท่านั้น ยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของสัตว์ที่อาศัยในป่าด้วย โครงการฝนหลวง และ ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญต่อคนในประเทศอย่างมาก เพราะในบางพื้นที่มีสภาพของป่าไม้ที่น้อย และต้องเจอกับสภาวะแห้งแล้ง การทำฝนหลวงจะทำให้ต้นไม้มีน้ำใช้ในการเจริญเติบโต ในพื้นที่ว่างเปล่ายังนำต้นไม้ไปปลูก เพื่อให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพราะป่าไม้คือต้นน้ำลำธาร เมื่อมีต้นไม้ที่เขียวขจีแล้ว สภาพอากาศแห้งแล้งก็จะหมดไป โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้การใช้น้ำอย่างมีระบบ ทั้งทางด้านการเกษตร และการใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งในบางพื้นที่ อาจจะต้อนเจอกลับปัญหาเรื่องนำท่วม สาเหตุมาจาก การไม่มีป่าไม้คอยดูดซึมน้ำนั้นเอง โดยโครงการนี้ เริ่มจากการอนุรักษ์สิ่งเล็กน้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเสียก่อน โดยการทำฝายแม้ว เพื่อให้ที่พักของน้ำ ต้นไม้จะได้ใช้ในการเจริญเติบโตได้ จากนั้นทำโครงการที่ใหญ่ โดยการทำเขื่อน เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูร้อน โครงนี้ ช่วยทำให้คนในประเทศอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างพอเพียง

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่าที่มีต่อมนุษย์

pamai

  1.ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่ ป่าไม้เป็นแหล่งผลิต / ผู้ผลิต 2.ป่าไม้เป็นแหล่งต้นนำลำธาร ใช้น้ำดื่มกินเพื่อดำรงชีวิต ใช้ทำการเกษตรอุปโภค / บริโภค 3.ช่วยปรับสภาพอากาศ เพราะสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ต้องใช้อากาศเพื่อหายใจ จึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 4.ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ถ้าไม่มีป่าไม้ ดินก็จะแห้งแล้ง น้ำในการใช้ของมนุษย์ก็จะไม่เพียงพอต่อความต้องการ 5.เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของวัฎจักรชีวิต 6.ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขิงสิ่งมีชีวิตเช่น สัตว์ป่า เป็นต้น 7.เป็นแนวป้องกันลมพายุและช่วยลดมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ประเภทของป่าไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) ป่าไม้ประเภทจะมีอยู่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ในประเทศ โดยแบ่งย่อยออกเป็น 4 ชนิด คือ ป่าดิบเมืองร้อน , ป่าสน , ป่าพรุ , ป่าชายหาด แต่ละพื้นจะมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เราควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้ดูแลรักษาได้ต่อไป ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) มีประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ประเทศ แบ่งได้ 3 ชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ , ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือ ป่าเต็งรัง , ป่าหญ้า ป่าทุกประเภทล้วนมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายมามากแล้ว ควรจะปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานรักป่าไม้ ปลูกต้นไม้ให้มากที่สุด สำหรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในทุกวัน เกิดให้ความเสียหายแก่การใช้ชีวิตของมนุษย์มากมาย

เขตอุทยานแห่งชาติภายในประเทศไทย

National Park Thailand

ปัจจุบันมีเขตอุทยานแห่งชาติภายในประเทศไทยอยู่มากมาย เพื่อให้ดูแลรักษาป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศ และหน่วยงานกรมป่าไม้ที่เป็นหน่อยงานดูแลเรื่องป่าไม้โดยตรงของรัฐ โดยป่าไม้ที่อยู่ในเขตอุทยานไม่สามารถที่จะตัดไม้เพื่อไปสร้างที่อยู่อาศัย หรือ ทำไร่สวนอันเป็นสาเหตุของการเผ่าทำลายป่าได้ ไม่เพียงเท่านี้ สำหรับสัตว์ก็เช่นกัน จะไม่ให้คนได้เข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานได้ เพราะป่าไม้ สัตว์ แม่น้ำลำธาร เป็นสิ่งที่ควบคู่กัน รวมทั้งมนุษย์ด้วย สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยซึ่งกันแลกัน เป็นห่วงโซ่อาหารที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน การอนุรักษ์ป่าในเขตอุทยานก็เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้เห็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และดูแลรักษาปลูกต้นไม้ที่กำลังลดน้อยลงทุนวัน ด้วยฝีมือของพวกตัดไม้ทำลายป่านั้นเอง แนวทางนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ของประเทศดังนี้ 1.การกำหนดเขตป่าไม้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรต่างๆ 2.การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับงานป้องกันรักษาป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.การจัดการที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่น 4.การพัฒนาป่าไม้ และการทำไม้ การเก็บหาของป่า การปลูกป่า การบำรุงป่าไม้ ค้นหาวิจัย และอุตสาหกรรม การบริหารทั่วไป การจัดการป่าไม้เศรษฐกิจที่ดี ( กิจกรรมสร้างป่าไม้อย่างยั่งยืน ) 1.การพัฒนาป่าไม้ธรรมชาติ ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีธรรมชาติปกคลุม ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ โดยการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมภายในชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลังต่อไป ป่าไม้ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและประโยชน์ของคนส่วนรวม 2.การพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่สำคัญ ซึ่งในบางพื้นที่จะว่างเปล่า ควรจะกิจกรรมพาลูกหลานปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนการถูกบุกรุก ในอนาคตลูกหลานจะได้มีป่าไม้ที่ใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์แบบ 3.การพัฒนาตามหลักชุมชนที่ผู้นำหมู่บ้านจะต้องเป็นแกนนำให้คนในชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

xplpelgprs

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไป ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราอย่างมาก เพราะถ้าขาดป่าไม้แล้วละก็ มนุษย์คงจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้แน่ ป่าไม้ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่มนุษย์ ปัจจุบันมีอัตราของป่าไม้ในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง การตัดไม้ทำลายป่าจะนำพาความสูญเสียแก่คนในประเทศ เพื่อไม่ให้คนที่บุกรุกทำลายป่ายังทำผิดอีก จะต้องมีการรณรงค์ให้คนมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้กันมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประกาศให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงประโยชน์ของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์มากมายจนเกินคำบรรยาย ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไป มนุษย์จะมีชีวิตต่อได้อย่างไร ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดจากฝีมือคนเราทั้งนั้น โดยเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทางรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร และกรมป่าไม้ หน่วยงานเหล่านี้ ล้วนเป็นกรมอนุรักษ์ที่ดีเลิศ โดยเฉพาะกรมป่าไม้ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรักษาป่าไม้ ไม่ให้ผู้บุกรุกได้เข้ามาตัดไม้ได้สะดวกมากขึ้น เมื่อเจอต้องจับมาลงโทษให้หนัก วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ง่ายๆ 1.คนในพื้นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาไม้ป่าที่อยู่รอบๆบ้านเรือนที่ตนเองอยู่อาศัย ในสถานที่บ้านเกิดเมืองนอน ไม่ควรนำพากันบุกป่าไม้ทำลาย หรือ ตัดต้นไม้เพื่อมาขายให้นายทุน เพราะต้นไม้กว่าจะเติบโตมาต้องใช้เวลาหลายสิบปี เมื่อนำต้นไม้มาใช้ประโยชน์ควรจะต้องปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนให้ป่าไม้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ไม่ควรเผ่าป่าเพื่อทำลาย เมื่อพบคนที่บุกรุกทำลายป่า ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2.หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการอนุรักษ์ไม่ควรทำผิดเสียเอง เพราะในประเทศมีการทุจริตมากเหลือ ต้องทำหน้าที่ด้วยความ เที่ยงตรง เอาจริงเอาจัง และมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ เพื่อให้คนที่บุกรุกทำลายป่าไม้มีความเกรงกลัว และไม่ทำผิดอีกต่อไป เพียงเท่านี้แลครับ ประเทศของเราก็จะมีแต่ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

cwefewf

การอนุรักษ์ป่าไม้ให้ควบคู่กับมนุษย์อย่างยั่งยืนสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 1.การกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งมีจำนวน 20 ข้อกำหนด เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่ได้รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่กับธรรมชาติตลอดไป โดยมีพื้นที่ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จะต้องมีแนวทางจัดการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.การปลูกป่า คือ การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ซึ่งสามารถนำมาทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายลงไปได้ ช่วยให้ป่าไม้ในเมืองมีมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญที่ไม่ค่อยมีต้นไม้ ป่าไม้คือชีวิตของมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเสมอ 3.การป้องกันไฟไหม้ป่า เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าไม้ลดลงในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน คนในพื้นที่จะต้องทำสวนทำไร่ และเผ่าป่า ควรจะต้องมีการช่วยกัน รณรงค์ ไม่ให้มีการเผ่าป่าไม้ การเผ่าป่ายังส่งผงกระทบมากมาย เช่น สภาพพื้นดิน มลพิษทางอากาศ เป็นต้น 4.การป้องกันอนุรักษ์ไม่ให้มนุษย์บุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อนำคนที่ทำผิดสำหรับการทำลายป่าไม้มาลงโทษ โดยการทำป้ายเตือน เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเอาจริงเอาจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เจ้าหน้าไม่ควรทำผิดเสียเอง ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 5.การใช้วัสดุต่างๆมาทดแทนไม้ คือ หนทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ป่าไม้ในประเทศไทยมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตคนจะสร้างบ้านด้วยไม้ซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันสามารถทำบ้านด้วยเหล็กและปูน ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าเสียอีก แต่สำหรับบางคนยังบุกรุกในเขตอนุรักษ์ป่าไม้อยู่ จึงไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะต้นไม้กว่าจะเติบโตมา ต้องใช้เวลาที่นานพอสมควร ควรช่วยกันสร้างบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างด้วยปูนเหล็กจะดีกว่า 6.การช่วยกันใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุด ในการสร้างบ้านจะต้องใช้ไม้อยู่บ้าง เราควรจะใช้อย่างประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ป่าไม้มีเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ คิดไว้เสมอเลยว่า ถ้าขาดป่าไม้ไปมนุษย์เราคงอยู่ไม้ได้แน่ ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้มีป่าไม้อยู่บนโลกนี้มากๆ เพราะในปัจจุบันป่าไม้มีจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากคนในประเทศช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช่วยกันปลูกต้นไม้ในอนาคตประเทศของเราคงจะมีแต่ป่าไม้ที่สวยงามและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ต่อไป